• 1. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU THÁI CỰC ĐỒ TRÊN MẶT
 • 2. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN MẶT
 • 3. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN TRÁN & TAI
 • 4. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN MẶT & TRÊN DA ĐẦU
 • 5. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN MẶT
 • 6. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU CỘT SỐNG TRÊN MẶT
 • 7. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU TIM & NÃO TRÊN MẶT
 • 8. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NÃO BỘ TRÊN MẶT
 • 9. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU CƠ QUAN SINH DỤC NAM TRÊN MẶT
 • 10. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU CƠ QUAN SINH DỤC NỮ TRÊN MẶT
 • 11. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN TAY MỞ TRÊN MẶT VÀ PHẢN CHIẾU NGOẠI VI TRÊN BÀN TAY
 • 12. PHÁC ĐỒ PHẢN CHIẾU 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ NÃO (chú thích) Có chú thích
 • 13. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN CHÂN TRÊN MẶT VÀ NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN BÀN CHÂN
 • 14. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU LOA TAI TRÊN MẶT & NGOẠI VI CƠ THỂ LÊN LOA TAI
 • 15. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN TAY NẮM VÀ NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN LƯNG
 • 16. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN CHÂN VÀ NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN LƯNG
 • 17. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN NGỰC & BỤNG
 • 18. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN TAY NẮM TRÊN MẶT VÀ PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN BÀN TAY
 • 19. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN CHÂN TRÊN MẶT VÀ PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN BÀN CHÂN
 • 20. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU LOA TAI TRÊN MẶT VÀ PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN LOA TAI
 • 21. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN TAY NẮM VÀ NỘI TẠNG CƠ THỂ TRÊN LƯNG
 • 22. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU BÀN CHÂN VÀ NỘI TẠNG CƠ THỂ TRÊN LƯNG
 • 23. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN MẶT (NGƯỢC CHIỀU)
 • 24. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN MẶT (NGƯỢC CHIỀU)
 • 25. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGOẠI VI CƠ THỂ TRÊN MẶT (NGƯỢC CHIỀU)
 • 26. HỒ HÌNH PHẢN CHIẾU CẲNG CHÂN LÊN MẶT (NGƯỢC CHIỀU)
 • 27. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU NGỌA TÀM TRÊN MẶT
 • 28. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU HỆ HÔ HẤP (NGƯỢC CHIỀU)